Proiectul P.E.T.I.

Proiectul de Educaţie Timpurie Incluzivă

Proiectul de Educaţie Timpurie Incluzivă (P.E.T.I.), finanţat de Banca Mondială (6,1 mil. euro) şi Guvernul României (1,7 mil. euro) a fost parte componentă a Programului de Incluziune Socială şi s-a derulat în perioada 2007-2011.

PROIECTUL A AVIZAT:

• Creşterea accesului la educaţia timpurie (pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani) şi crearea de oportunităţi educaţionale pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, inclusiv pentru copiii aparţinând categoriilor sociale defavorizate, de exemplu copiii romi;
• Îmbunătăţirea calităţii educaţiei timpurii prin îmbunătăţirea curriculum-ului, a instruirii cadrelor didactice şi formularea de standarde sociale, cognitive şi emoţionale de dezvoltare;
• Asigurarea accesului egal pentru copiii aparţinând unor grupuri dezavantajate şi vulnerabile (de exemplu, copiii cu nevoi speciale, copiii provenind din familii dezavantajate din punct de vedere economic) la o educaţie timpurie de calitate;
• Îmbunătăţirea eficienţei sistemului educaţional prin introducerea de oportunităţi educaţionale alternative, comunitare pentru copiii care trăiesc în zone rurale izolate.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Ca obiective generale, proiectul şi-a propus:
• Asigurarea echităţii în educaţie, astfel încât copiii care aparţin unor grupuri dezavantajate, vulnerabile să aibă acces egal la o educaţie timpurie de calitate;
• Îmbunătăţirea eficienţei sistemului de educaţie prin promovarea de soluţii comunitare.

Practic, obiectivele specifice ale proiectului au urmărit:
• Includerea populaţiei rome în strategia şi programele ME;
• Crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale în vederea respectării standardelor minime de funcţionare în şcolile cele mai sărace din cele mai dezavantajate comunităţi identificate, astfel încât să crească nivelul de acces la educaţia iniţială, timpurie şi de bază;
• Îmbunătăţirea calităţii atât a realizărilor (output-uri), cât şi a mediului educaţional (input-uri educaţionale);
• Creşterea gradului de conştientizare şi creşterea capacităţii factorilor de decizie cu privire la management, planificare şi evaluare a programului.

COMPONENTELE PROIECTULUI

Sub-componenta 1: Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii

 • Reabilitarea a 50 de unităţi de educaţie timpurie, existente deja în sistem şi identificate pe baza indicatorilor stabiliţi de MEdC;

 • Construcţia a 20 de unităţi de educaţie timpurie în comunităţile dezavantajate identificate;

 • Dotarea cu mobilier a unităţilor reabilitate şi nou construite.

Sub-componenta 2: Dezvoltarea resurselor umane şi a curriculumului specific pentru educaţia timpurie incluzivă

• Formarea resurselor umane
• Formarea personalului de educaţie şi îngrijire care lucrează cu copiii de până la 6/7 ani în unităţile de educaţie timpurie selectate
• Formarea managerilor din unităţile de educaţie timpurie selectate;
• Elaborarea curriculumului specific şi a modulelor de formare pentru asigurarea pregătirii profesionale a personalului didactic şi de îngrijire, precum şi formarea managerilor şi a părinţilor.
• Formarea resurselor umane în educaţie timpurie incluzivă
• Dezvoltare de curriculum specific şi asigurarea materialelor de predare învăţare
• Crearea capacităţilor pentru accesarea fondurilor europene pentru promotorii de servicii în educaţie timpurie
• Accesarea fondurilor europene
• Formarea promotorilor de servicii de educaţie timpurie (personal al universităţilor, Casei corpului didactic, Inspectoratelor Şcolare, grădiniţelor şi organizaţiilor nonguvernamentale) în vederea accesării fondurilor europene

Sub-componenta 3: Promovarea de servicii integrate şi de soluţii alternative pentru educaţie şi intervenţie timpurie

• Crearea a 10 „ grădiniţe în familie” unde se vor aplica soluţii alternative pentru educaţie, în comunităţi izolate şi cu populaţie majoritar romă.
• Crearea a 8 centre de resurse pentru părinţi pentru informarea lor cu privire la educaţia timpurie şi colaborarea cu cadrele didactice
• Elaborarea cadrului legal pentru promovarea şi înfiinţarea serviciilor integrate, alternative şi de sprijin pentru educaţia şi intervenţia timpurie a copiilor de la naştere la 6/7 ani;
• Activităţi de consiliere şi educare a părinţilor cuprinşi în programul „Grădiniţa în familie” şi părinţi din comunităţi dezavantajate.

SSub-componenta 4: Monitorizare şi evaluare, activităţi de informare, comunicare şi crearea de capacitate la nivelul MEdC

• Activităţi de monitorizare şi de evaluare
• Activităţi de informare, comunicare, educare
• Crearea unui sistem de management integrat al proiectului

Indicatori de impact:

 • Îmbunătăţirea nivelului de pregătire pentru şcoală ca urmare a debutului timpuriu în sistemul de educaţie;
 • Creşterea cu 5 puncte procentuale a ratei de participare a copiilor la educaţia timpurie din zonele/comunităţile dezavantajate participante la proiect;
 • Creşterea cu 10% a personalului pregătit în educaţie incluzivă în cadrul educaţiei timpurii;
 • Scăderea cu 20% a numărului părinţilor care percep practici discriminatorii în rândul cadrelor didactice şi a personalului de îngrijire, părinţi care fac parte din grupuri vulnerabile beneficiare ale serviciilor de educatie timpurie;
 • 60% din intervenţii (construcţii, reabilitări, extinderi) vor avea loc în unităţi de educaţie timpurie din comunităţile dezavantajate identificate în programul de incluziune socială, cu o populaţie majoritar rromă (peste 50%);
 • Creşterea cu 10% a alocaţiilor financiare privind serviciile comunitare privind educaţia timpurie
 • 70% dintre părinţii copiilor beneficiari ai educaţiei timpurii sunt satisfăcuţi de calitatea serviciilor
 • Îmbunătăţirea capacităţii de a scrie proiecte pentru cel puţin 60% dintre promotorii asistaţi prin acest proiect în procesul de accesare a fondurilor europene pentru educaţie timpurie.

Indicatori de rezultat:

 • Îmbunătăţirea nivelului de pregătire pentru şcoală ca urmare a debutului timpuriu în sistemul de educaţie;
 • Creşterea cu 5 puncte procentuale a ratei de participare a copiilor la educaţia timpurie din zonele/comunităţile dezavantajate participante la proiect;
 • Creşterea cu 10% a personalului pregătit în educaţie incluzivă în cadrul educaţiei timpurii;
 • Scăderea cu 20% a numărului părinţilor care percep practici discriminatorii în rândul cadrelor didactice şi a personalului de îngrijire, părinţi care fac parte din grupuri vulnerabile beneficiare ale serviciilor de educatie timpurie;
 • 60% din intervenţii (construcţii, reabilitări, extinderi) vor avea loc în unităţi de educaţie timpurie din comunităţile dezavantajate identificate în programul de incluziune socială, cu o populaţie majoritar rromă (peste 50%);
 • Creşterea cu 10% a alocaţiilor financiare privind serviciile comunitare privind educaţia timpurie
 • 70% dintre părinţii copiilor beneficiari ai educaţiei timpurii sunt satisfăcuţi de calitatea serviciilor
 • Îmbunătăţirea capacităţii de a scrie proiecte pentru cel puţin 60% dintre promotorii asistaţi prin acest proiect în procesul de accesare a fondurilor europene pentru educaţie timpurie.

Proiecte prezente

ROSE

Implementarea Proiectului privind Învățământul Secundar – Romania Secondary Education Project

P.R.E.T.

Managementul Proiectului privind Reforma Educaţiei Timpurii

Fondul Social European

Managementul proiectelor finanțate din Fondul Social European, aflate în implementarea sa.

POCU

Proiecte finanțate prin POCU – Programul Operațional Capital Uman