GDPR

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 Versiune actualizată în Decembrie 2021

Pentru proiectul ”Romania Secondary Education Project – ROSE”, denumită în cele ce urmează ”ROSE” menținerea protecției datelor personale pe care ni le încredințați este deosebit de importantă. Această politică, numită în continuare ”Politica de confidențialitate”, descrie felul în care colectăm datele dvs. personale, ce tipuri de date colectăm, scopurile și temeiurile legale ale prelucrării, precum și practicile noastre pentru utilizarea, protejarea, reținerea, transmiterea sau partajarea acestor date către alte organizații, toate activitățile de prelucrare conforme cu prevederile Regulamentului 679/2016 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație națională aplicabilă.

 Cine suntem

Operatorul datelor personale utilizate în cadrul activităților derulate în cadrul ROSE este Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) care aparține de Ministerul Educației, reprezentată printr-o echipă de specialiști în domeniul educațional și comunicare. Pot exista situații în care echipele ROSE au rolul de împuternicit sau procesator al datelor personale primite de la organizații terțe, precum Ministerul Educației sau diferitele unități de învățământ care au datoria de a respecta obligațiile impuse de statutul de operator de date personale. Prelucrarea datelor poate fi realizată prin mijloace mixte (manuale și automate), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure integritatea și confidențialitatea datelor și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate.

 Definiții

Prin „Date personale” se înțeleg orice informații care pot conduce la identificarea directă sau indirectă a unei persoane fizice.
„Prelucrare” sau „Procesare” înseamnă orice activitate care implica utilizarea de date personale, incluzând, dar fără a se limita la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, copierea, stocarea, recuperarea, dezvăluirea, publicarea, partajarea, transmisia, ștergerea sau distrugerea de date personale.
Prin ”Persoană vizată” se înțelege orice persoană fizică ale cărei date personale sunt folosite în oricare dintre tipurile de prelucrare enunțate mai sus.

 Ce fel de date personale prelucrăm

Pentru derularea activităților curente ale proiectului ROSE (https://www.rose-edu.ro/proiectul-rose/), avem acces la o serie de date generale de identificare și localizare precum: numele și prenumele, sexul, adresa de domiciliu, locul de muncă, adresa de poștă electronică (personală sau de business), numărul de telefon, (personal sau de serviciu), precum și imagini fotografice sau video (voce & imagine).

În funcție de proiectele derulate, e posibil să fim nevoiți să prelucrăm și alte tipuri de date dintre care unele pot fi considerate ca date speciale sau sensibile pentru persoana vizată, precum:
• Numere de identificare naționale: anul nașterii, CNP, carte identitate, pașaport, certificat de naștere, card social;
• Date medicale și biometrice: fișe medicale, existența unui handicap, etc;
• Date fiscale: burse, donații, conturi bancare, etc;
• Date sociale: informații despre condiția socială, situație familială, apartenența la diferite grupări sociale și profesionale, etc;
• Date despre dispozitivele pe care le folosiți: adrese IP, conexiuni internet, tip de echipament, sistem de operare.

 De la cine colectăm date cu caracter personal

• Vizitatori ai paginilor de Internet ROSE (https://www.rose-edu.ro/);
• Elevi interesați de activități din cadrul proiectului ROSE, precum pregătirea pentru Bacalaureat, consiliere pentru examene sau dezvoltare personală;
• Studenți din anul I interesați de diferite activități care îi pot ajuta la acomodarea cu viața universitară și specificul facultății precum: programe remediale, coaching și dezvoltare personală, tutorat, consiliere profesională și orientare în carieră;
• Profesori și psihologi școlari angrenați în programe de dezvoltare profesională, dezvoltarea competențelor socio – emoționale și practici pedagogice inovative;
• Părinți interesați de programele de susținere a elevilor din clasele terminale sau studenților din anul I și de unitățile de învățământ afiliate la programul ROSE.
• Specialiști în programe educaționale și de dezvoltare individuală care sunt angrenați în diferite activități specifice proiectelor ROSE.

 Cum și când putem obține datele dvs.

Politica de confidențialitate se referă la modul în care datele dvs. personale sunt prelucrate pe întreg ciclul de viață al unui flux de date, de la achiziție, salvare locală, prelucrare, folosire, stocare, transmitere, partajare, arhivare și ștergerea datelor.
În general, colectam datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Este posibil să colectam sau sa obținem informații despre dvs. în următoarele moduri:
• direct de la dvs. (de exemplu, daca ne contactați prin telefon, scrisori poștale, mesaje email sau rețele sociale);
• atunci când vizitaţi website-ul nostru (https://www.rose-edu.ro/);
• atunci când doriți informații suplimentare și completați formularul de la pagina de Contact;
• atunci când vreți să vă abonați la serviciul nostru de newsletter;
• prin intermediul unităților de învățământ afiliate la programul ROSE;
• în calitate de beneficiar al unor proiecte derulate în programul ROSE;
• în calitate de reprezentant al unor entități participante sau beneficiare ROSE;
• în calitate de participant cu declarații la susținerea unor studii de caz;
• ca persoană individuală participantă la activitățile de promovare sub formă de articole tipărite și online, spoturi audio și/ sau video, broșuri, pliante, afișe, de promovare a unor proiecte reușite, etc.
• atunci când vă înregistraţi sau participați la programele sau evenimentele organizate în programul ROSE.

Membrii UMPFE și echipa de coordonare a activităților de promovare ROSE nu sunt responsabili pentru informațiile personale pe care le oferiți voluntar despre dvs. în paginile publice ale rețelelor sociale sau prin comunicări adresate telefonic, prin poștă sau prin email. De asemenea, aceasta politică nu acoperă practicile terților care pot furniza informații despre dvs. către participanții la diferitele activități de sub umbrela ROSE. În anumite împrejurări, putem colecta datele dvs. de la o sursa terța, precum Ministerul Educației, care este responsabilă pentru corectitudinea acestor date, având toate obligațiile și răspunderea unui operator de date privind respectarea legislației în vigoare.

 Cum utilizăm datele dvs. personale

Scopurile pentru care putem procesa informațiile personale, în conformitate cu legislația aplicabilă, includ:
Activități pedagogice și de sprijin:
• ore remediale
• tutoriat
• consiliere și coaching
• dezvoltare personală
• îndrumare și orientare în carieră
• dezvoltarea de abilități socio-emoționale
• activități destinate elevilor din grupuri dezavantajate

Axtivități extracurriculare:
• vizite sau excursii de documentare
• stagii de practică/internship
• participare la diferite competiții
• activități destinate înființării/ dezvoltării de rețele școlare etc
• orice alte tipuri de activităţi care implică prelucrarea de date personale.

Care sunt temeiurile legale pe care ne fundamentăm activitățile de prelucrare

Având în vedere scopurile menţionate anterior, procesăm date cu caracter personal atunci când:
● vă oferiți în mod voluntar consimţământul specific, informat şi clar privind colectarea datelor personale de către echipa de comunicare sau organizatorii diferitelor proiecte ROSE (GDPR Art.6, alin (1)(a));
● Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (Art. 6, (1) (b)) cum ar fi respectarea obligaţiilor contractuale încheiate pentru buna derulare a proiectelor și acordurilor de cooperare cu diferiți colaboratori și parteneri care participă la proiectele noastre;
● Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale (Art. 6, (1) (c)). Se poate referi la respectarea prevederilor din legislația financiară și comercială, raportarea la legislația specifică organizațiilor guvernamentale sau fundațiilor;
● Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime privind gestionarea eficientă a activităților specifice programului ROSE și buna derulare a proiectelor noastre, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile si libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal (Art.6, (1)(f));

Accesul la date personale sensibile

Unele dintre activitățile noastre de prelucrare asociate unor proiecte sociale sau de sănătate pot necesita obținerea și prelucrarea de date personale cu caracter sensibil precum datele ce privesc sănătatea sau situația socială. Cum prelucrarea acestor date nu ține de activitățile specifice şi recurente ale programului ROSE, depunem toate eforturile pentru asigurarea condițiilor legale de utilizare a acestor tipuri de date prin:
• Respectarea prevederilor Art.9 din GDPR;
• Informarea corectă și transparentă a persoanelor vizate;
• Obținerea unui consimţământ explicit din partea persoanelor vizate;
• Respectarea condițiilor de confidențialitate asociate prelucrării de date care pot avea implicații critice pentru protejarea interesului vital (ex.: situațiile medicale de urgenţă);
• Atunci când interesul public sau situația juridică o impune.

Cum abordăm datele personale ale copiilor

În acord cu Art. 8 din GDPR, organizatorii proiectelor ROSE nu colectează și nu prelucrează în mod voluntar date ale copiilor sub vârsta de 16 ani, fără acordul părinților, tutorilor sau reprezentanților legali. În marea majoritate a cazurilor, în calitate de operator de date personale, școlile afiliate la programul ROSE au datoria de a informa și de a obține acordul părinților pentru elevii implicați. O bună parte dintre activitățile ROSE în care putem prelucra astfel de date sunt cele ce vizează proiectele noastre pentru educație, susținerea școlilor cu profil special sau a copiilor cu o situație socială deosebită.

Site-ul nostru nu este destinat utilizării de către copii sub 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, vă facem următoarele recomandări:
● nu folosiţi și nu distribuiţi date cu caracter personal prin site-ul nostru sau prin funcţiile aferente;
● nu postați comentarii publice pe site;
● nu ne trimiteți datele voastre personale (nume, adresa, telefon, emailul sau orice alt nume de utilizator).
Dacă luăm la cunoştinţă că au fost colectate sau că am primit date ale unui copil sub 16 ani fără consimţământul părinţilor, acestea vor fi şterse. Dacă dumneavoastră considerați că posedăm informaţii despre persoane mai mici de 16 ani, vă rugăm să ne trimiteți detalii legate de această presupunere pe adresa de contact de mai jos.

Cu cine partajăm datele cu caracter personal

Atunci când participați la o activitate specifică proiectelor ROSE datele dvs. personale de identificare și localizare pot fi partajate cu asociațiile care coordonează programul sau care organizează efectiv diferitele activități. În situațiile puțin probabile în care pot apărea cerințe de constatare, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau pentru soluționarea diferendelor, putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare, avocați sau alte persoane competente.

După caz și numai cu acordul dvs., putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal altor categorii de destinatari/ terți, precum: furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de plată/bancare, companii de asigurări, etc. În oricare dintre aceste situații, echipa de coordonare ROSE se asigură că accesul părților terțe se realizează în conformitate cu prevederile legale în baza unor contracte care includ clauzele necesare de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal. Conform prezentei Politici de confidențialitate, datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către terțe persoane sau alți parteneri în scopuri de marketing direct sau în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate.

Transferul internațional de date

Având în vedere caracterul internațional al unor proiecte derulate în cadrul ROSE, organizatorii și sponsorii unor activități ar putea deține şi/sau procesa date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în vederea partajării cu partenerii externi. Trebuie să precizăm în mod clar că aceste transferuri nu implică decât date personale de identificare și de contact, nu reprezintă un proces constant, iar toate persoanele vizate sunt de acord cu aceste transferuri, care sunt parte integrantă din activitățile curente ale programului.
Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeana sau schemele de certificare.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Echipele de organizare a proiectelor ROSE vor păstra datele dumneavoastră de identificare atât timp cât este necesar pentru interacțiunea cu dvs. sau atât timp cât sunteți integrat într-unul dintre proiectele ROSE. Criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada optimă de retenție a datelor sunt în strânsă legătură cu scopul pentru care le reținem. Există o serie de reglementări legale privind păstrarea unor documente pe termen lung, care impun o anumită perioadă minimă de păstrare, precum legislația privind documentele fiscale cu perioadă minimă de arhivare de 5 sau de 10 ani.
În momentul în care datele dumneavoastră nu mai sunt relevante scopului pentru care au fost colectate, acestea vor fi distruse/şterse sau anonimizate, situație în care persoana vizată nu mai poate fi identificată iar datele arhivate nu mai fac obiectul GDPR.

Cum asiguram securitatea si confidențialitatea datelor cu caracter personal

Echipele ROSE fac demersuri rezonabile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal de pierderile accidentale și de accesul, utilizarea, modificarea și divulgarea neautorizată. În plus:
• Platforma SendinBlue utilizată pentru gestionarea serviciului de newsletter garantează asigurarea condițiilor de siguranță a datelor personale ale tuturor abonaților înregistrați în bazele de date;
• Toate datele personale pe care ni le furnizați sunt stocate în baze de date protejate prin parolă pe serverele noastre, iar transmisia datelor este criptată și protejată corespunzător;
• Avem un plan documentat de răspuns la incidente pentru a acționa prompt asupra evenimentelor care încalcă politicile de securitate sau de confidențialitate, în cazul în care acestea au loc, iar acest plan este revizuit și actualizat în mod continuu.
• Toți membrii echipelor de administrare a proiectelor ROSE sunt instruiți corespunzător și sunt conștienți de răspunderea pe care o au cu privite la asigurarea integrității și confidențialității datelor la care au acces.

Cum respectăm drepturile de acces la datele personale

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene nr. 679 din 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare – se referă la dreptul pe care îl aveți de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de echipele proiectelor ROSE, conform celor descrise mai jos;
Dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține o confirmare a faptului că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, că avem în evidente datele dvs. și că puteți solicita accesul la datele respective și la următoarele informații: ce date prelucrăm, în ce scop, dacă acestea sunt divulgate terților și cu cine le partajăm, precum și perioada de stocare a acestor date. Aveți dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării.
Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și actualizarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor personale fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
• datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• vă retrageți consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
• va opuneți prelucrării si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
Nu vom putea da curs solicitării dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestora este necesara pentru:
• respectarea unei obligații legale privitoare la perioada de arhivare a unor documente, precum facturile, bonurile fiscale și alte documente cu valoare comercială, etc.;
• constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• alte cazuri în care pot exista temeiuri juridice și organizaționale solide pentru păstrarea unor anumite tipuri de date personale pentru diferite perioade de timp.
Totodată, pot exista situații în care, în urma solicitării de ștergere a datelor, să aplicăm procedee de eliminare a oricărui element de identificare a persoanei dvs. prin tehnici de anonimizare, caz în care dateleà criptate nu mai intră sub incidența GDPR.

Dreptul la restricționarea prelucrării – în măsura în care:
• puteți contesta exactitatea datelor, solicitând restricționarea prelucrării acestora pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii;
• nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal, dar puteți pune condiții cu privire la restricționarea utilizării lor;
• v-ați opus unor prelucrări justificate prin legitimul nostru interes și am sistat prelucrarea datelor dvs. pentru intervalul de timp în care se face o analiză de legitim interes, pentru a verifica dacă drepturile dvs. ca persoana vizată prevalează față de drepturile noastre legitime.
Dreptul la portabilitatea datelor – respectiv:
• dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
• dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, la solicitarea persoanei vizate, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
Dreptul la opoziție – Pot exista situații în care, din motive legate de o situație particulară în care vă aflați, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale. În aceste condiții, vom înceta să prelucram datele dvs. cu excepția cazului în care avem motive legitime, imperioase și dovedibile care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – va asigură dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri care poate produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă.
Dreptul de renunțare la consimțământ – reprezintă dreptul de retragere a permisiunii de utilizare a datelor personale pentru orice activitate de prelucrare pentru care în prealabil v-ați dat consimțământul. E important să înțelegeți că retragerea consimțământului pentru un anumit tip de prelucrare a datelor personale se referă doar la prelucrările executate din momentul anunțării retragerii consimțământului, neafectând prelucrarea datelor efectuată pe durata existenței consimțământului și nu va afecta nici acordul dat pentru alte activități sau servicii. Pentru a beneficia de acest drept, e suficient sa ne contactați prin metodele expuse mai jos și cererea dvs. va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil.
Dreptul de a vă adresa autorităților naționale ce gestionează aplicarea legislației privitoare la prelucrarea datelor personale – Pentru persoanele fizice din România, acest rol îi revine Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care poate primi sesizări din partea persoanelor vizate la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod 010336, București, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul platformei online www.dataprotection.ro

Prin aceasta politică, vom acorda în permanență o maximă importanță respectării drepturilor dvs. fundamentale. Vă garantăm că orice solicitare fondată ne veți trimite va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil, conform legislației interne și internaționale și cerințelor GDPR. În acest spirit, am dezvoltat și adoptat o procedură specială de soluționare a solicitărilor de acces la date venite din partea persoanelor vizate (membri, beneficiari ai proiectelor, parteneri). E bine sa rețineți că în cazul în care solicitarea dvs. este nefondată, neargumentată, excesivă sau ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile fundamentale ale altor persoane vizate, legislația în vigoare ne permite să nu dăm curs unei cereri de acces la date, răspunsul nostru conținând toate argumentele necesare.

Cum ne puteți contacta

Vă reamintim faptul că ne puteți contacta oricând, pentru orice nelămurire sau solicitare legată de modul în care prelucrăm datele dvs. personale prin formularul de contact de pe site (https://www.rose-edu.ro/contact/) sau direct la adresa de e-mail: office@rose-edu.ro

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Doina Grasu

Psihoterapeut specializat în psihoterapia cognitiv-comportamentală și psihoterapia Imago, Doina Grasu a urmat, după absolvirea cursurilor de licență și masterat la București, o serie de cursuri, workshop-uri și ateliere care au condus la definirea sa profesională.
Printre domeniile sale de interes se regăsesc, pe lângă psihoterapia cognitiv-comportamentală, psihoterapia individuală, psihoterapia pentru copii si adolescenți, consilierea psihologică, dezvoltarea personală sau evaluarea psihologică în organizații.
Membră a Colegiului Psihologilor din România, a Asociației de Hipnoză și Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale, a Organizației Imago din Marea Britanie și a International Schema Society of Schema Therapy, Doina Grasu își desfășoară practica clinică în cabinetul privat din București, unde lucrează în special pe probleme de relaționare, comunicare și sexualitate.

Mihai Copăceanu

Mihai Copăceanu este psiholog, doctor în medicină, autor, specialist în adicții.
A aprofundat studiile de psihologie prin burse de cercetare la Universitatea din Bologna, la Colegiul Balliol (Universitatea Oxford) şi la Universitatea din Londra. A absolvit un program masteral în adicţii la Institutul de Psihiatrie din cadrul King’s College din Londra.
A publicat 7 cărți, ultimele fiind:
Ghid de supraviețuire în pandemie. 500 de sfaturi de la adolescenţi pentru adolescenţi şi părinţi (Ed. Polirom, 2020)
Sex, alcool, marijuana şi depresie în rândul tinerilor din România. Studiu naţional cu participarea a peste 10.000 de tineri şi 1.200 de părinţi (Editura Universitară, 2020)
Dependenţa sexuală (Editura Medicală, 2018)
Drogurile. O carte obligatorie (Editura Eikon, 2018)

Maria-Doina Schipor

Este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe ale Educației din Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. A absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, a urmat cursurile de masterat în Analiză și intervenție psihosocială și a obținut titlul de doctor în Științele educației în cadrul Universității ”Al.I. Cuza” Iași. Are 23 de ani de experiență didactică la nivel universitar, predând disciplinele Psihologia educației, Psihologia dezvoltării, Psihopedagogia copiilor cu dificultăți de învățare și tulburări de comportament, Abordari umaniste în consiliere. Este autor a trei cărți și a publicat peste 50 articole în reviste de specialitate. A participat în 17 proiecte și are peste 10 ani de experiență în consiliere și psihoterapie.

Otilia Clipa

Este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Este absolventă a Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași promoția 1987- 1991 calificarea de învățător-educatoare. A finalizat Facultatea de Pedagogie în anii 1991-1996 și Facultatea de Psihologie, promoția 1996-2000, la Universitatea Al I Cuza din Iași. În cadrul aceleiași universități a absolvit studiile aprofundate în Educație Integrată și studiile doctorale în anul 2008 cu o teză care abordează Evaluarea din universitate.
Lucrează din anul 2000 la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și a dezvoltat o carieră în domeniul Științelor Educației prin coordonarea activităților educaționale de practică pedagogică, a multor activități extracurriculare și a predării cursurilor de Teoria si metodologia evaluării, Psihopedagogia Jocului, Metodologia cercetării, Politici educaționale și sociale și a Proiectelor educaționale.
A coordonat apariția a peste 18 cărți, 12 capitole la edituri recunoscute naționale și internaționale și peste 60 de articole publicate în reviste de specialitate.
A coordonat și a făcut parte din echipe ale proiectelor de cercetare și formare (20 proiecte naționale și europene).

Mihaela Țîmpău

Mihaela Țîmpău este coordonatorul comunicării on-line în cadrul proiectului ROSE. De 4 ani, este partener în Tzitzi-Poc, un program de educație emoțională pentru copiii de 3-8 ani. Pasiunea Mihaelei pentru Social Media a dus la dezvoltarea unei comunități de peste 15.000 de părinți pe canalul de Instagram al acestui program. De asemenea, participă la dezvoltarea și organizarea programelor de educație pentru copii din zone defavorizate, prin Asociația Clasa Întâi.

Mirona Păun

Mirona Păun este psiholog clinician cu specializare in intervenția psihologică la copil, adolescent și familie, autor de cărți pentru copii, creator de conținut și fondatorul programului de educație emoțională Tzitzi-Poc. Are experiență de 16 ani în lucrul cu copiii în domenii precum entertaining, educație și psihoterapie, având perspective multiple asupra dezvoltării și evoluției acestuia în toate sistemele sale: familial, social și educațional.
Crede în potențialul creator al copiilor, în puterea jocului ca manieră de explorare a lumii interioare a copilăriei și în forța poveștilor.
Pe acest principiu a creat Tzitzi-Poc, un ecosistem dedicat familiei prin care încurajează copiii și părinții să se împrietenească cu emoțiile lor. Programul este recunoscut national și premiat pentru idea cu cel mai mare impact în societate. În 2021 a publicat și prima carte pentru copii: Tzitzi-Poc – Cel mai mare vis al copilăriei.

Frankel Orly

Beneficiar al Școlii de Vara – EUC – 2020.
Absolventă a Colegiul Național Pedagogic ,,Regele Ferdinand” Sighetu-Marmației. În prezent sunt studentă în anul I Olanda, HU University of Applied Sciences, Ultrecht, Specializarea – Teaching education in English, secondary school.
Sunt o fire delicată, iubesc tot ce ține de artă, lectură, muzică, pictură, natură. Pot să spun că sunt o persoană pozitivă, care muncește din greu stabilindu-și constant obiective realiste pe care urmăresc să le ating.

Cengeri Denisa Francesca

Beneficiar al Școlii de Vară – EUC – 2020.
Absolventă a Colegiul Național Pedagogic ,,Gherorghe Lazăr”, Cluj-Napoca. În prezent sunt studentă în anul I la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihopedagogie Specială.
Dragostea față de copii și jocurile copilăriei mele, în care deseori jucam rolul educatoarei sau învățătoarei, au constituit motivele înscrierii mele la liceul pedagogic pentru a deveni educatoare. Sunt o persoană ambițioasă, sociabilă, foarte sensibilă, serioasă și dornică de a învăța în fiecare zi câte ceva nou. Îmi place mult să zâmbesc, prin zâmbet apropii oamenii. Sunt pasionată de autocunoaștere și dezvoltare personală. În timpul liber îmi place să ascult muzică și să citesc.

Conf. univ. dr. Delia Muste

Asistent Manager: AG 307/ /SGV/PV/III – Experiențe Universitare Clujene
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației
În cadrul Sub-proiectului cu titlul “Experiențe Universitare Clujene – formare, dezvoltare și explorare vocațională în domeniul Psihologie și Științe ale Educației (EUC)” dețin rolul de asistent manager, însă, de-a lungul timpului am făcut parte din 6 astfel de proiecte la nivelul Facultății de Psihologie sau in cadrul altor Facultăți.
Domeniile mele de interes presupun o corelare între componenta academică (prin cursurile din cadrul modulului de pregătire a profesorilor, cursuri de Pedagogia comunicării, alternative educaționale, antreprenoriat în educație) și componenta practică (prin permanentul contact cu cadrele didactice din învățămîntul primar și preșcolar, dar și cu elevii aflați în pregătire profesională pedagogică), prin intermediul Centrului de Consiliere Profesională si Consultanță Pedagogică, în care dețin rolul de Coordonator a departamentului de Consultanță pedagogică.

Conf. univ. dr. Claudia Crișan

Director grant: AG 307/ /SGV/PV/III – Experiențe Universitare Clujene
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației
Pe parcursul carierei didactice am coordonat 3 proiecte instituționale și am făcut parte din echipa de implementare în mai mult de 25 de proiecte, dintre care 2 de cercetare.
Publicații: 3 cărți autor unic, numeroase capitole de carte și articole de specialitate publicate la nivel național și internațional.
Interesul pentru persoanele aflate în dificultate, reprezintă cheia activității mele didactice, publicistice și de cercetare. Am căutat în permanență cele mai eficiente metode de integrare școlară și profesională a persoanelor cu CES sau a celor cu risc crescut de excluziune, aspecte pe care le evidențiez în cadrul cursurilor, prelegerilor, cercetărilor și a proiectelor împlementate.
Consider ca mediul educațional ar trebui să fie perceput de către fiecare elev ca fiind o competiție cu sine însuși și mai puțin cu ceilați, iar rolul actorilor educaționali este de a-i sprijini să devină în fiecare zi mai buni decât ieri. În acest fel învățarea s-ar focusa pe proces și pe produs, iar școala ar căpăta un alt sens. Dezvoltarea unui copil este un maraton nu un sprint.

Văetiți Maria

Studentă în anul III la două programe de studii universitare de licență în cadrul Universității de Vest din Timișoara, la Facultatea de Sociologie și Psihologie: Psihopedagogie Specială, în cadrul Departamentului de Științe ale Educației, și Psihologie, în cadrul Departamentului de Psihologie.
Student tutore coordonator în cadrul Programului Peer-to-Peer Tutoring în anul universitar 2021-2022.
Organizator a cinci ediții ale evenimentului „Lecția de empatie” în cadrul Departamentului de Științe ale Educației și moderator în cadrul a patru ediții.
Student tutore în cadrul Programului Peer-to-Peer Tutoring în anul universitar 2020-2021. A obținut locul al doilea la nivel de universitate la Gala Peer to Peer Tutoring 2020-2021.
Membru al echipei de promovare a Facultății de Sociologie și Psihologie în anii universitari 2020-2021 și 2021-2022.
Membru în Asociația Studenților la Psihologie și Sociologie în anul universitar 2020-2021.
Absolventă a Colegiului Național „Frații Buzești” din Craiova, profilul Științe ale Naturii.
A participat la diverse concursuri și olimpiade pe parcursul învățământului preuniversitar.
Absolventă a Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” din Craiova.

Cătălin Feier

Sunt Cătălin Feier, student anul II în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, specializarea română-engleză. Am ales această specializare pentru că am o pasiune pentru literatură şi în acelaşi timp pentru interacţiunea umană. Încă din mediul preuniversitar am sesizat că dau dovadă de iscusinţă în explicarea şi simplificarea noţiunilor pentru colegii mei. Consider că am un anumit nivel abstractizare, înţelegere şi interes pentru aprofundarea a tot ceea ce ţine de limbă şi literatură și exercitam în special un interes major pentru literatura universală.
În ceea ce priveşte modul de predare, el a fost, bineînţeles, online, având în vedere contextul pandemic. Pot afirma că au apărut şi impedimente (conexiune precară la rețeaua de internet, lipsa energiei electrice şi mulţi alţi factori externi) care au creat o problematică în ceea ce priveşte procesul de predare, învățare și evaluare. Cu toate acestea, au existat şi numeroase avantaje (dezvoltarea competenţelor digitale, a abilităţi de adaptabilitate faţă de contexte neprevăzute şi posibilitatea conectării indiferent de locaţie). În acest context, proiectul ROSE a fost un sprijin pentru mine.

IOAN MICLEA

Membru în echipa de comunicare a proiectului ROSE, Ioan Miclea este specialist în comunicare și lucrează, de peste 4 ani, în Direcția Comunicare și Relații Publice a Universității din București, unde se ocupă de organizarea de evenimente, de comunicarea în mediul on-line, precum și de relația cu mass-media și cu stakeholderii instituției.

Absolvent de licență și masterat al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București, Ioan Miclea este, în prezent, doctorand al aceleiași instituții, cu o temă centrată pe comunicarea de criză. În paralel, a susținut și susține, în cadrul FJSC, seminare de Introducere în Sistemul Mass-Media, Introducere în Relații Publice sau Organizare de evenimente, propunând studenților o abordare non-formală de predare, centrată pe crearea de experiențe practice, din dorința de a-i motiva să devină specialiștii de mâine.

Conf. univ. dr. Valy Ceia

Doctor în filologie, conferențiar universitar în cadrul Universității de Vest din Timișoara, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, unde predă discipline din sfera literaturii latine. Din 2012 prodecan responsabil cu activitatea de cercetare și cu calitatea. Profesor invitat al Universității din București, la programul de studii de Filologie clasică.
Stagii de formare profesională, în domeniile calității, cercetării, învățământului superior.
Conducător de echipe de lucru și de proiecte: manager al unui proiect ROSE, responsabilă a unui pachet de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ UNITA–Universitas Montium, vizând construirea unei alianțe universitare europene.
Secretar științific în Comisia Națională pentru limbi clasice și neogreacă din subordinea Ministerului Educației.
Membră în Grupul de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru limba latină din subordinea Ministerului Educației, CNPEE.
Evaluator național pentru burse de studii în străinătate, domeniul Filologie, al Ministerului Educației, Agenția de Credite și Burse de Studii.
Vicepreședintă a Comisiei Naționale a Olimpiadei de limbi clasice și membră a comisiei de selecție a reprezentanților pentru concursurile internaționale: Certamen Ciceronianum (Arpino, Italia), Certamen Horatianum (Venosa, Italia), Certamen Ovidianum Sulmonense (Sulmona, Italia).
Director al programului masteral Studii romanice: culturale și lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă).
Președintă a filialei din Timișoara a Societății de Studii Clasice.

ANDREEA VASILIU

Membru fondator și președinte al Asociației Outer EDU - organizație non-profit dedicată programelor care susțin elevii, profesorii și părinții din școlile de stat, Andreea Vasiliu este, în prezent, implicată activ în platforma de dezvoltare personală și relațională www.hranitor.ro pe care a fondat-o din dorința de a promova resursele esențiale pentru starea de bine și buna funcționare personală.
Consilier de dezvoltare personală și relațională pentru adulți si adolescenți, terapeut de experiențiere somatică și psiholog în formare, Andreea s-a dedicat, în ultimii ani, în exclusivitate unor proiecte educaționale cu acoperire națională, susținând inițiative prin care au fost organizate conferințe pentru sute de cadre didactice și directori de școli. De asemenea, a făcut parte din conducerea primei școli internaționale din România care a fost fondată pe principiile de dezvoltare socio-emoțională și de dezvoltare a caracterului în egală măsură cu principiile academice.

În 2018 a fost numită de Forbes România „education provacateur" și inclusă în cohorta de trendsetteri pentru educație a grupului de millennials care caută soluții de promovare a educației pe parcursul întregii vieți și de adaptare a sistemului educațional la capacitățile, nivelul de comunicare și potențialul Generațiilor Z & Alpha.

 

Carmen Marcu

 

Carmen Marcu are o experiență de 16 ani de formare și dezvoltare contexte de învățare și resurse educaționale pentru tineri și adulți.
În cadrul programelor Tineret în Acțiune și ERASMUS+ a susținut formări în diferite țări din Europa în domeniile: comunicare, scriere si management de proiect, managementul voluntarilor și voluntariat corporatist, metode de învățare non-formală, evaluare de programe de învățare, mentorat si coaching.

GELU DUMINICĂ

Sociolog și director al Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Gelu Duminică este, în din 2013, cadru didactic la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București.

A fost consultant al Agenției Naționale pentru Romi din cadrul Guvernului României între anii 2006 și 2007, iar între anii 2000 și 2020 a contribuit ca expert și manager la peste 50 de proiecte de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zone defavorizate.

Totodată, Gelu Duminică a fost Membru al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice, membru al Consiliului Economic și Social (ca reprezentant al societății civile) și membru al consiliului de conducere a filialei București a Colegiului Național a Asistenților Sociali din România.

În ultimii 10 ani Gelu Duminică a publicat, ca parte a echipei Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, 14 studii și rapoarte care tratează problemele romilor și a coordonat mai multe proiecte care au vizat de incluziunea socială a minorităților rome, finanțate de Uniunea Europeană, Banca Mondială sau ONU.

ANCA NEDELCU

Titular al cursurilor de Managementul instituţiilor de învăţământ, Educaţie interculturală şi Comunicare şi negociere interculturală, Profesorul reflexiv și Educaţie Media, prof. univ. dr. Anca Nedelcu este cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București.

Este prodecan, responsabil cu managementul calității și relații internaționale și face parte din echipa de coordonare a Programului de studii masterale „Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic”.

Domeniile de interes profesional şi de cercetare vizează problematica echității şi diversității şi reflexivității în educație, managementul educațional, influența vechilor şi noilor media în educație.

A urmat cursuri de specializare la Universitatea din Amsterdam, Olanda, este formator acreditat prin programul „Advanced Training of Trainers in Europe” derulat de Consiliul Europei şi Comisia Europeană, consultant educațional; a coordonat numeroase proiecte de cercetare – dezvoltare, lucrând în colaborare cu instituții ca: Banca Mondială, UNICEF, UNESCO, Ministerul Educației, Centrul Educația 2000+, Agenția Națională pentru Romi etc.

OANA MOȘOIU

Titular al cursurilor de Teoria și metodologia evaluării educaționale, Politici sociale pentru copil și familie și Pedagogie socială în cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universității din București, lect. univ. dr. Oana Moșoiu este, începând din 2017, trainer pentru educație nonformală și tineret, dar și formator în cadrul unor proiecte precum Tineret în Acțiune sau Erasmus+.

Lect. univ. dr. Oana Moșoiu are o diplomă de licență obținută la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, este absolventă a masteratului Managementul și Evaluarea Organizațiilor și Programelor Educaționale și deține o diplomă de doctor obținută la aceeași facultate.

De asemenea, lect. univ. dr. Oana Moșoiu este consultant în educație, formare și dezvoltarea resurselor umane în cadrul unor organizații precum Autoritatea Națională pentru Calificări, UNICEF, CNDIPT, Fundația Noi Orizonturi, Federația VOLUM sau Consiliul Național al Elevilor.

CIPRIAN FARTUȘNIC

Doctor în ştiinţele educaţiei din 2008 la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universității din București cu teza „Participarea societăţii civile la reforma învăţământului din România: rolul organizaţiilor nonguvernamentale”, dr. Ciprian Fartușnic este, în prezent, cercetător științific la Unitatea de Cercetare în Educație, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Are o licență în filosofie, obținută în 1998, la Facultatea de Filosofie a Universității din București și o diplomă de master, din 2000, obținută în cadrul aceleiași facultăți.

Membru fondator şi expert educaţional în cadrul unor organizaţii non-guvernamentale active în domeniul educaţiei (TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educaţie, ODIP- Observator pentru Dezvoltarea Invăţării Permanente), dr. Ciprian Fartușnic a fost, de-a lungul carierei, și consultant în cadrul unor proiecte ale Băncii Mondiale, ale Reprezentanţei UNICEF România, ale Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau ale Agenţiei Naţionale pentru Calificări.

ROMIȚĂ IUCU

Președintele Consiliului de Orientare și Analiză Strategică al UB, prof. univ. dr. Romiță Iucu este, începând cu anul 1996, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București.

Are o licenţă în pedagogie, cursuri postuniversitare, masterale şi titlul de doctor în Științele Educației obţinut la Universitatea din București în anul 1999. A urmat cursuri de specializare la Universitatea Liberă din Berlin și a fost bursier FICE la L’Ecole des Hautes Etudes Sociale, Lausanne.

La nivel internațional este membru al The International Hall of Fame of Adult and Continuing Education din 2011. Coordonează, începând cu anul 2010, rețeaua europeană ENTEP, European Network on Teacher Education Policies, fiind membru al acesteia din 2006.

Prof. univ. dr. Romiță Iucu a fost expert în cadrul Comisiei Europene pe diferite paliere, Thematic Working Group on the Professional Development of Teachers (2010), membru în Executive Board (2006 – 2010) - CEI – Central European Initiative, membru EC (2006 – 2010) Cluster „Teachers and Trainers”, în 2006 a făcut parte din Grupul de lucru „Bologna Tree Cycles” iar în perioada 2005 – 2009 a fost membru al Grupul de lucru „Indicators for teacher and trainers”.

Dezvoltare socială și emoțională. Ghid pentru universități

Autori:Adrian Opre (coord.), Magdalena Balica, Ramona Buzgar (contribuție voluntară), Daniela Dumulescu, Bianca Macavei
Recenzie științifică: prof. univ. dr. Anca Nedelcu şi lect. univ. dr. Oana Moșoiu, Universitatea din București
ISBN 978-973-0-31957-6

Prezentul ghid își propune să ofere actorilor cheie din domeniul educației terțiare (cadre didactice, consilieri psihologici/vocaționali, manageri educaționali etc.) un material suport consistent însoțit de o strategie viabilă pentru dezvoltarea socio-emoțională a tinerilor. Cu ajutorul acestora, venim în spijinul cadrelor didactice universitare și al personalului din centrele de consiliere pentru studenți, care își asumă implemementarea unor programe de dezvoltare personală adresate tinerilor din anul I de facultate.

Evaluând integrativ obiectivele proiectului ROSE și coroborându-le cu diversitatea nevoilor pe care le au studenții din instituțiile de învățământ superior românesc, acest ghid are o dublă utilitate. Pe de-o parte (în primul rând), el este un instrument care vine în sprijinul instituțiilor de învățământ superior care se confruntă cu risc de abandon universitar și care înțeleg că tinerii au nevoie și de abilități de tip ”soft-skills” pentru a finaliza studiile universitare, nu doar de cunoștințe teoretice și practice din domeniul de specialitate ales. Pe de altă parte, acest ghid poate servi tuturor celor interesați de dezvoltarea abilităților non-cognitive în rândul tinerilor (specialiști din organizații non-guvernamentale, asociații, asociații studențești, centre de specialitate etc.). Altfel spus, obiectivul nostru a fost ca acest ghid să fie un instrument util pentru toți actorii preocupați de dezvoltarea sănătoasă a tinerilor din Romania.

Dezvoltare personală și coaching. Ghid pentru universități

Autori:Adrian Opre (Coord.), Magdalena Balica, Ramona Buzgar (contribuție voluntară), Daniela Dumulescu, Bianca Macavei. Contribuții la cap. VI. Comunicarea și cap. VIII. Lucrul în echipă, Carmen Maria Chișiu
Recenzie științifică: cercetător Speranța Țibu, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație şi lect. univ. dr. Oana Moșoiu, Universitatea din București
ISBN 978-973-0-31953-8

Acest ghid este cu atât mai util cu cât pregătirea studenților și a tinerilor pentru o carieră de succes și o viață personală de care să fie satisfăcuți, nu mai este susținută exclusiv de bagajul de cunoștințe teoretice și, respectiv, de deprinderile practice acumulate în anii de școală. Studenții din anul I de facultate au nevoie ca universitatea să le ofere în continuare cadrul de dezvoltare a unui set de abilități non-cognitive (stabilitate și control emoțional, motivație intrinsecă, reziliență, învățarea autoreglată), să încurajeze o comunicare deschisă, promptă, pozitivă, să creeze un climat care să asigure siguranță, validare emoțională și academică, interacțiunea eficientă între toți participanții la actul educațional (studenți, profesori, consilieri, conducerea instituției).

În acest context, prin intermediul acestui ghid, proiectul ROSE (Romania Secondary Education Project), oferă o modalitate concretă și viabilă menită să sprijine eforturile cadrelor didactice de a forma în rândul tinerilor unele abilități precum: autonomia, comunicarea, lucrul în echipă, autocunoașterea.

Activități remediale și de tutorat. Ghid pentru licee

Autori:Carmen Maria Chișiu (coord.), Mariana Norel, Mihaela Neagu, Alina Bratu, Cristina Petre Ghiță, Valer Cerbu, Lucica Ababei, Klaus Nicolae Micescu, Alina Bărăian, Monica Păduraru, Alin Tomoescu
Supervizare metodologică și integrare: Gabriela Noveanu, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
ISBN 978-973-0-31955-2

Ghidul privind activități remediale și de tutorat oferă profesorilor suport teoretic și practic pentru activitățile de remediere, pe parcursul celor patru ani de studiu, prin activitățile de predare-învățare-evaluare de la clasă, prin activități suplimentare realizate pe grupe de elevi sau prin programe individuale, ca sprijin pentru sporirea interesului și motivației în învățare. ,,Profesorii, spune John Hattie, sunt factorii cu cea mai mare influență asupra învățării” (2014). Îmbrățișând această idee, considerăm că este necesară o regândire a experiențelor de învățare pe care profesorii le oferă liceenilor, care au nevoie să exploreze, să descopere, să ia decizii legate de propria formare, care au nevoie de independență, care așteaptă să fie surprinși de ceea ce profesorul le oferă ca material de învățare, care nu mai sunt dispuși să depună efort, fără să simtă ca rezultat progresul personal. Dorim ca acest ghid să ofere o nouă abordare a învățării școlare, a modului de relaționare elev – elev, elev – profesor.

Educație incluzivă. Ghid pentru licee

Autori: Maria Kovacs
Recenzie științifică: Prof. univ. dr. Cătălina Ulrich Hygum, Universitatea din București şi prof. Gabriela Droc, inspector, Ministerul Educației și Cercetării
ISBN 978-973-0-31897-5

Acest ghid dorește să contribuie la atingerea rezultatelor scontate ale proiectului ROSE care vizează schimbarea dinamicii organizaționale a liceelor (comunicarea pe orizontală și pe verticală între actorii relevanți: elevi, cadre didactice, părinți, directori, reprezentanți ai comunității etc.), îmbunătățirea proceselor de facilitare a învățării și asigurarea accesului elevilor din grupurile vulnerabile la învățare de calitate. De asemenea , ghidul este menit să sprijine actorii educaționali din licee – cu precădere persoanele din echipa de management a școlii și profesorii, în special echipele proiectelor care beneficiază de finanțare din proiectul ROSE – în demersurile strategice de îmbunătățire a calității serviciilor educaționale și a experiențelor de învățare oferite fiecărui licean și de realizare a educației incluzive. Rolul principal al ghidului este să contribuie la transpunerea în realitate a mesajului: învățarea, ca proces și ca rezultat, contează în mod egal în cazul fiecărui licean.

Dezvoltare personală și coaching. Ghid pentru licee

Autori: Adrian Opre (coord.), Magdalena Balica, Ramona Buzgar (contribuție voluntară), Daniela Dumulescu, Bianca Macavei. Contribuții la cap. VI. Comunicarea și cap. VIII. Munca în echipă, Carmen Maria Chișiu
Recenzie științifică: cercetător Speranța Țibu, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație şi lect. univ. dr. Oana Moșoiu, Universitatea din București
ISBN 978-973-0-31951-4

Ghidul se adresează tuturor cadrelor didactice, indiferent de specialitatea pe care o au, sau de disciplina predată, dar și consilierilor școlari. Prin urmare, în elaborarea lui ne-am preocupat ca acesta să conțină atât o bună fundamentare teoretică necesară unei corecte înțelegeri a fiecărei competențe dezvoltate, cât și activități elaborate “ad hoc”, care includ toate componentele necesare unei utilizări imediate, fără a fi necesare completări. Mai mult, pornind de la aceste exemple de activitate și de la conținuturile lor, puteți - iar noi vă încurajăm în acest sens - să dezvoltați și altele. Mai precis, puteți să creați propriile dumneavoastră activități, răspunzând în mod specific unor contexte educaționale sau unor particularități ale grupului țintă. Desigur, acest demers va fi încununat de succes dacă, în prealabil, parcurgeți cu atenție suportul teoretic și valorificați informațiile cheie pe care le puteți extrage din alte lecții similare.

Consiliere și orientare profesională. Ghid pentru licee

Autori: Nicoleta Lițoiu
Recenzie științifică: Conf. univ. dr. Cosmina Mironov, Universitatea din București şi cercetător Petre Bodnariuc, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
ISBN 978-973-0-31895-1

Ghidul de mai sus a fost elaborat pentru acele cadre didactice din mediul preuniversitar liceal care, având la dispoziție resurse limitate în raport cu nevoile elevilor, manifestă o preocupare constantă pentru identificarea și implementarea unor acțiuni eficiente în domeniul consilierii și orientării profesionale. Aceste cadre didactice, cu un istoric educațional eterogen și cu diferite specializări, au în comun interesul consecvent de a oferi elevilor exemple de bună practică în domeniul consilierii și orientării și oportunități de participare la activități școlare și extrașcolare în care să-și exerseze abilitățile necesare, care să-i ajute să ia cele mai potrivite decizii pentru parcursul lor educațional și profesional.

Dezvoltare socială și emoțională. Ghid pentru licee

Autori: Adrian Opre (coord.), Magdalena Balica, Ramona Buzgar (contribuție voluntară), Daniela Dumulescu, Bianca Macavei
Recenzie științifică: prof. univ. dr. Anca Nedelcu şi lect. univ. dr. Oana Moșoiu, Universitatea din București
ISBN 978-973-0-31959-0

Evaluând integrativ obiectivele proiectului ROSE și coroborându-le cu diversitatea nevoilor pe care le au adolescenții din instituțiile de învățământ din România, acest ghid are o dublă utilitate. Pe de-o parte, el este un instrument care vine în sprijinul cadrelor didactice din liceele care se confruntă cu risc de abandon școlar sau care se află în comunități dezavantajate. Pe de altă parte, acest ghid poate servi tuturor celor interesați să dezvolte abilitățile non-cognitive la adolescenți și tineri (specialiști din organizații non-guvernamentale, asociații, centre de specialitate etc.). Altfel spus, obiectivul nostru a fost ca acest ghid să reprezinte un instrument util tuturor actorilor preocupați de dezvoltarea sănătoasă a adolescenților și a tinerilor din România.

Oana Maria Ștefănescu

Expert schemă granturi superior

Cunoașterea sistemului românesc de învățământ superior și a politicilor naționale dobândite în cadrul Ministerului Educației, cu 9 ani de experiență profesională, din care peste 5 ani de experiență profesională în proiectarea și / sau implementarea de proiecte la nivel național finanțate prin fonduri rambursabile sau nerambursabile și peste 2 ani de experiență relevantă în gestionarea de granturi și / sau proiecte dobândite în cadrul implicării efective a părților interesate în activități externe de asigurare a calității - proiect ESQA. Managementul procesului de evaluare ca membru al comitetului de evaluare. Urmărirea, în cadrul unei baze de date, a cererilor de sub-proiect depuse de facultăți și menținerea arhivei întregului proces de evaluare. Acordarea de asistență tehnică consultanților implicați în evaluarea propunerilor de subvenții pentru universități și în utilizarea platformei de gestionare a subproiectelor. Studii postuniversitare în managementul comunicării şi studii superioare în limbi şi literatură străine.

Nicoleta Mihaela Baciu

Expert schemă granturi preuniversitar

Peste 15 ani de experienţă în managementul proiectelor de dezvoltare a resurselor umane şi educaţie. Participare în pregătirea schemei de granturi pentru licee şi a proiectelor de tip grant şi în evaluarea și contractarea acestora de către liceele beneficiare. Responsabilităţi de monitorizare/raportare tehnică și financiară a granturilor, de suport şi asistenţă tehnică pentru monitori şi beneficiarii de granturi; membră în comisiile de selecție a experților din cadrul proiectelor derulate de către ME UMPFE. Studii postuniversitare în managementul managementul afacerilor, contabilitate şi audit.

Silviu Cristian Mirescu

Coordonator monitorizare şi evaluare

Peste 40 de ani de experienţă în domeniul educaţiei şi al proiectelor cu finanţare internaţională şi naţională. Studii superioare în ştiințe administrative, doctorat în științe inginerești, licență inginerie electrică. Profesor cu largă experiență în învățământul preuniversitar, activează în cadrul Ministerului Educaţiei din iunie 1998. În perioada 2006-2016 a coordonat Centrul Național de Evaluare și Examinare și a îndeplinit și funcția manager de proiect PISA și TALIS în cadrul studiilor realizate de OECD.

Oana Monica Moşoiu

Coordonator intervenţii sistemice

Peste 20 ani de experienţă în domeniul educațional, formator şi consultant educațional cu experienţă în design de programe şi intervenții educaționale. Coordonarea activităților propuse ca intervenție la nivel de sistem educațional: elaborarea curriculumului pentru liceu, îmbunătățirea calității evaluării și examenelor, formarea cadrelor didactice și a directorilor liceelor în domeniul curriculumului şi îmbunătățirea calității predării-învățării-evaluării. Lector universitar cu licență în științele educației, master în management și evaluare educațională şi doctorat în științele educației.

Tatiana Stuparu

Director adjunct / specialist management financiar

Peste 15 ani de experienţă în implementarea de proiecte cu finanțare rambursabilă, 5 ani de experienţă în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă (Fonduri Structurale Europene), aproape 10 ani de experienţă ca director economic. Coordonarea activităților de management financiar. Studii superioare şi postuniversitare în domeniul economic.

Daniela Cristina Ghiţulică

Director adjunct / coordonator tehnic

Peste 25 de ani de experienţă profesională în domeniul educaţiei şi al managementului de proiect la nivel internaţional şi naţional şi cu o carieră didactică de peste 25 de ani în învăţământul universitar. Studii superioare şi postuniversitare în ştiinţa şi ingineria materialelor şi inginerie economică, doctorat în inginerie chimică.

Liliana Preoteasa

Director

Profesionist cu o bogată experienţă profesională în domeniul educaţiei, cu studii avansate în matematică. A fost timp de peste 15 ani director general pentru învățământul preuniversitar, cu responsabilități în elaborarea politicilor, organizarea examenelor naționale, elaborarea și implementarea curriculumului, inspecția școlară, concursurile școlare și activitățile extrașcolare etc. În prezent este directorul Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă din Ministerul Educației, responsabil cu implementarea proiectului ROSE.