Proiectul QAFIN

Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate

Beneficiarul proiectului: MINISTERUL EDUCAȚIEI (ME) – UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ

Partener: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16

Perioada de implementare: 29.05.2017-28.05.2020

Finanțator: Proiectul a fost co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală: 17.723.384,21, din care 14.884.782,68 lei asistenţă financiară nerambursabilă din FSE și 2.838.601,52 lei contribuţia solicitantului

Scopul proiectului l-a reprezintat realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, respectiv corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, în domeniul finanțării instituțiilor de învățământ superior, prin creșterea calității reglementărilor cu privire la evaluarea calității în învățământul superior și la clasificarea și ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior, respectiv a programelor de studii, și prin îmbunătățirea capacității administrative a ME și ARACIS, prin adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane, cu folosirea unor mecanisme transparente de consultări publice, care asigură participarea la decizie a cetățenilor, și aplicarea unor standarde de calitate europene.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

A. Optimizarea planificării strategice și a bugetării pe programe, prin:

a) furnizarea instrumentelor necesare, metodologii și ghiduri privind evaluarea externă a calității învățământului superior, respectiv clasificarea și ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior, respectiv a programelor de studii, pentru informarea deciziilor asupra modului de alocare a banilor pentru instituțiile de învățământ superior și programele de studii pe care acestea le organizează,

b) clarificarea rolului și mandatelor pe care le au instituțiile implicate în procesele de asigurare a calității în învățământul superior.

B. Implementarea metodologiei și ghidurilor de clasificare și ierarhizare a instituțiilor de învățământ superior, respectiv a programelor de studii, bazată pe seturi clare și transparente de indicatori și date;

C. Îmbunătățirea capacității administrative a ME și ARACIS la nivel de sistem, prin dezvoltarea de instrumente manageriale privind organizarea și funcționarea internă, proceduri de uz intern, manuale, ghiduri de bună practică, și prin formarea personalului propriu, precum și cel din instituțiile de învățământ superior, pentru implementarea instrumentelor elaborate și în ceea ce privește practicile europene în domeniu.

Pentru atingerea acestor obiective, ME UMPFE, alături de ARACIS, a obţinut următoarelor rezultate:

REZULTATELE PROIECTULUI

Rezultat 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România

Rezultat 2. Metodologie de evaluare a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii îmbunătățită. Raport cu privire la clasificarea universităților și a programelor de studii

Rezultat 3. Studiu cu privire la date și bune practici la nivel european privind asigurarea calității și clasificarea în învățământul superior, precum și asupra impactului practicilor curente în domeniu, la nivel national

Rezultat 4. Regulament de Organizare și Funcționare al ARACIS actualizat și manual de proceduri interne dezvoltat

Rezultat 5. Manual de proceduri, cu privire la rolul și competențele ME, și ale consiliilor subordonate, respectiv ARACIS, în ceea ce privește asigurarea calității, și la modul de colaborare între cele două instituții

Rezultat 6. Personal din ME și consiliile subordonate (CNCS, CNADTCU, CNFIS), ARACIS și instituții de învățământ superior instruit sau informat, cu privire la implementarea metodologiilor elaborate, inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare

Rezultat 7. Personal din ME și ARACIS participant la schimb de bune practici cu alte agenții de asigurarea a calității în învățământul superior, listate în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (European Quality Assurance Register EQAR).

Rezultatele proiectului s-au atins prin activităţi specifice, dintre care:

Pentru Rezultatul 1:
• Susținerea implementării bugetării pe programe și dezvoltarea de instrumente pentru eficientizarea cheltuielilor publice prin elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea externă în învățământul superior
• Dezvoltarea de instrumente de management prin realizarea de ghiduri și standarde pentru implementarea și asigurarea raportării în baza noii metodologii de asigurare a calității elaborate
• Dezvoltarea și îmbunătățirea instrumentelor informatice de suport pentru aplicarea metodologiilor și procedurilor elaborate, inclusiv îmbunătățirea sistemului de gestionare al Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS
• Pilotarea noii metodologii și a procedurilor dezvoltate și implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative
• Aprobarea metodologiei și a ghidurilor de proceduri prin acte normative adecvate

Pentru Rezultatul 2:
• Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii
• Dezvoltarea unui modul informatic pentru introducerea datelor de către universități, în acord cu prevederile metodologiei, și stabilirea rezultatelor privind evaluarea universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii
• Pilotarea noii metodologii și implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative
• Aprobarea metodologiei de evaluare a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii printr-un act normativ adecvat
• Implementarea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii și elaborarea raportului de evaluare

Pentru Rezultatul 3:
• Elaborarea unui studiu/analize de sistem în vederea identificării și dezvoltării unor instrumente care vor conduce la dezvoltarea de politici bazate pe dovezi, în ceea ce privește procesele de evaluare a calității, precum și cele de ierarhizare și clasificare

Pentru Rezultatul 4:
• Realizarea unui manual intern de proceduri complet și coerent care să vizeze activitatea personalului și experților ARACIS

Pentru Rezultatul 5:
• Elaborarea unui manual de proceduri în vederea stabilirii rolurilor și competențelor MEN şi ARACIS și a modalității de colaborare și partajare de date

Pentru Rezultatul 6:
• Organizarea de sesiuni de formare pentru personalul din ME, ARACIS și personalul de conducere din instituțiile de învățământ superior, cu privire la implementarea metodologiilor elaborate, inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare
• Organizarea de sesiuni de informare pentru personalul din instituțiile de învățământ superior, cu privire la implementarea metodologiilor elaborate, inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare

Pentru Rezultatul 7:
• Participarea personalului ME și ARACIS la schimb de experiență cu alte agenții de asigurarea calității în învățământul superior, listate în EQAR.

Planificarea strategică și bugetarea pentru programul Educația universitară și postuniversitară în România își propune crearea unui sistem de învățământ superior competitiv, ceea ce nu se poate realiza fără un sistem coerent, eficient, relevant și transparent de evaluare și asigurare a calității. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior trebuie adaptată la schimbările legislative, precum și la standardele în vigoare la nivel european. Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede că Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor să fie realizată periodic. Primul exercițiu de clasificare și ierarhizare a avut loc în anul 2011, și experiența câștigată arată că sunt necesare modificări importante atât la nivel metodologic, cât și în ceea ce privește implementarea metodologiei. Metodologiile în domeniul evaluării și asigurării calității, respectiv ierahizării și clasificării, vor fi realizate în baza unor studii extensive și complete, în ceea ce privește impactul practicilor curente la nivel național în domeniu, precum și a situației, tendințelor și bunelor practici la nivel european.

Îmbunătățirea durabilă a capacității instituțiilor din domeniul educației, prin optimizarea structurii, dezvoltarea și implementarea instrumentelor, proceselor și practicilor de management, asigură condițiile necesare pentru o activitate eficientă, în raport cu obiectivele și misiunea stabilite. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ARACIS necesită modificări, pentru a fi adaptat modificărilor legislative, dar și pentru a răspunde nevoilor curente în ceea ce privește managementul modern al instituțiilor publice. Standardele și criteriile de calitate utilizate pentru acordarea finanțării nu trebuie să fie altele decât cele prevăzute de metodologiile de evaluare, respectiv de finanțare și ierarhizare, atunci când se acordă autorizarea, respectiv acreditarea sau atunci când se clasifică universitățile, respectiv se ierarhizează programele de studii sau altele decât cele utilizate pentru acordarea finanțării suplimentare sau pentru dezvoltare instituțională. Este astfel necesar să fie clarificate rolurile, atribuțiile și modul de lucru, mai mult decât cele stabilite de lege, astfel încât să fie posibilă o colaborare eficientă, în condiții de transparență, între toate instituțiile care au atribuții în domeniul asigurării și evaluării calității.

Personalul ME a fost sprijinit prin elaborarea metodologiei și ghidurilor de evaluare, respectiv a metodologiei de clasificare și ierarhizare, precum și prin implementarea procesului de evaluare și clasificare. Prin participarea la aceste procese, precum și prin formarea care urmează a se realiza în cadrul proiectului, personalul ME își va dezvolta abilitățile în domeniul asigurării calității și bugetării pe programe. Clarificarea rolurilor și responsabilităților instituțiilor implicate, conform legii, în procesul de evaluare a calității, va conduce în mod firesc și la clarificarea acestora pentru personalul angajat, și de asemenea, prin colaborarea cu instituțiile de învățământ superior, va fi îmbunătățită și capacitatea de inovare a personalului.

Personalul din consiliile subordonate ME a fost sprijinit prin participarea în elaborarea metodologiei și ghidurilor de evaluare, respectiv a metodologiei de clasificare și ierarhizare, precum și ulterior prin îmbunătățirea activităților la care participă inclusiv finanțarea invățământulu superior dezvoltând abilități în domeniul asigurării calității și bugetării pe programe.

Personalul ARACIS a fost sprijinit prin elaborarea metodologiei și ghidurilor de evaluare, respectiv a metodologiei de clasificare și ierarhizare, precum și prin implementarea procesului de evaluare și clasificare. Prin participarea la aceste procese, precum și prin formarea care urmează a se realiza în cadrul proiectului, personalul ARACIS şi-a îmbunătățit abilitățile în domeniul elaborării și implementării de metodologii și ghiduri.

Clarificarea rolurilor și responsabilităților instituțiilor implicate, conform legii, în procesul de evaluare a calității, a condus la clarificarea acestora pentru personalul angajat, și de asemenea, prin elaborarea ROF-ului și a manualului de proceduri interne a fost îmbunătățită capacitatea de management a personalului din instituție.

Personalul de la nivelul instituțiilor de învățământ superior – Prin participarea la programele de formare asupra noilor metodologii elaborate, personalul cu funcții de conducere din universități şi-a îmbunătățit cunoștințele și abilitățile în domeniul asigurării calității, asigurând astfel o implementare eficientă a proceselor de asigurare internă și externă a calității și o cheltuire eficientă a fondurilor publice.

Proiecte prezente

ROSE

Implementarea Proiectului privind Învățământul Secundar – Romania Secondary Education Project

P.R.E.T.

Managementul Proiectului privind Reforma Educaţiei Timpurii

Fondul Social European

Managementul proiectelor finanțate din Fondul Social European, aflate în implementarea sa.

POCU

Proiecte finanțate prin POCU – Programul Operațional Capital Uman